Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,xin trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền " Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

          
Chủ tịch Hồ Chí Minh (khi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn đi học là Nguyễn Tất Thành) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Với lòng yêu nước nồng nàn ngày 5/6/191l, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với đôi bàn tay trắng, Người làm nhiều nghề, để mưu sinh và phục vụ cho hoạt động cách mạng của mình. Ngày 18/6/1919, Người cùng Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp thảo 8 điều yêu sách gửi tới Hội nghị Véc-xây, đòi Chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Ngày 16-17/7/1920. Người đọc Luận cương Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tháng 12/1920, tại Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III- Quốc tế cộng sản. Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành đảng viên Đảng Cộng sản và có công tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp. Năm 1922 xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp. Tháng 6/1923 Người sang Liên Xô, tại đây Người tham gia nhiều hội nghị quốc tế quan trọng. Năm 1924 Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân, Người tham gia Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á, xuất bản cuốn sách nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp... 

          Nguyễn Ái Quốc sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại. Là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Người trả lời mọi người  khi bỏ phiếu tán thành quốc tế thư III: “… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. Tôi chọn Lê nin. Và Người cũng kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng tất cả các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ”. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những người cộng sản Việt Nam, tháng 6/1925 Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Năm 1927 xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh”. Cuối 1929, đầu 1930 phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh, ở ba miền xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng (miền Bắc), An Nam Cộng sản Đảng (miền Nam) và là  Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (miền Trung). Được sự ủy nhiệm Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (Hội nghị 10/1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương).

Từ năm 1930-1940 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động vỉ sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trong điều kiện vô cùng khó khăn. Người bị cảnh sát Anh bắt cầm tù tại Hương Cảng Trung Quốc (1931-1933). Sau khi ra khỏi tù, Người bị Quốc tế Cộng sản và một số đồng chí trong Đảng hiểu lầm, nên gây không ít khó dễ cho Người.    

Tháng 9/1940 phát xít Nhật nhảy vào Việt Nam, dân tộc chịu cảnh “một cổ hai tròng”. Trong điều kiện đó, ngày 28/1/1941 Người về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập từ ngày 10-19/5/1941 tại Pắc Bó, Cao Bằng. Hội nghị ảnh hưởng lớn tư tưởng chỉ đạo của Người, đó là xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, việc chỉ đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (gọi tắt Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng.  Ngày 22/12/1944 tại căn cứ địa cách mạng Cao Bằng Người ký chỉ thị thành lập Việt Nam tuyên tuyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Cách mạng Tháng Tám năm l945 thành công ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”. Quốc hội khóa I (1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đập tan âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động, vượt qua thời kỳ khó khăn cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, Người cùng Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ đã đề ra đường lối, chiến lược, sách lược lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua cơn hiểm nghèo, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Đảng ta đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu (7/5/1954) và đi đến buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơneve kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.

Hiệp định chưa ráo mực, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam dựng lên chế độ độc tài tay sai Ngô Đình Diệm, nhân dân ta tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Miền Bắc là hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn, cả hai miền cùng chung ngọn cờ đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) tiếp tục bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong những năm cuối đời, tuy tuổi cao, sức khoẻ có giảm, Người  vẫn cố gắng làm việc, vẫn cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xuân 1969, Người đọc thư, chúc mừng đồng bào và chiến sĩ cả nước:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,

Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!”.

 Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng thể hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa để lại cho toàn Đảng toàn dân ta niềm tiếc thương vô hạn. Để đáp ứng nguyện vọng của đồng bào cả nước và các đồng chí trong toàn Đảng, ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người. Ngày 29/8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngày 12/9/1977, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra quyết định xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh và ngày 7/01/1978 ra Nghị quyết về việc xuất bản hai bộ sách Hồ Chí Minh: tuyển tập và Hồ Chí Minh: Toàn tập.

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ra nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hoá kiệt xuất”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) khẳng định:“Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) một lần nữa khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”.

Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư Trung ương ra Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06 -CT/TW tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau hơn 4 năm Chỉ thị đi vào cuộc sống đã tạo nên phong trào rộng lớn  về học tập và làm theo gương đạo đức của Bác trong toàn xã hội. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03 - CT/TW  “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị đã đưa việc học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên trong xã hội.

Đối với tỉnh Quảng Nam, khi tiếp nhận Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, nên đã phân công từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các ngành, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đến nay sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức tại các ngành, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức thực hiện. Nhiều ngành, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, với Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ”về những điều đảng viên không được làm”. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ”về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện. Trong năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 về ”tăng cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị”.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung tập trung vào kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  về ”một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu báo cáo của đoàn kiểm tra, có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị 03 hiệu quả hơn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nền nếp ở chi, đảng bộ; xem đây là nội dung để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng  bộ, và cơ quan đơn vị.

- Tiếp tục rà soát nắm tình hình, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở để có kế hoạch kiểm tra, thanh tra, xử lý, khắc phục; tiếp tục rà soát, xây dựng bổ sung các chuẩn mực đạo đức sát đúng với chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị sát với yêu cầu chuyên môn và ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Thường xuyên nắm tình hình, tổ chức Hội nghị giao ban để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để phân loại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Tổ chức Hội nghị, gặp mặt nhằm tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19/5. Tổ chức tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03, chuẩn bị nội dung trình đại hội đảng bộ các cấp về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI ở các đảng bộ.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam "Sổ Tay tuyên truyền năm 2015"

Nguồn tin: http://tinhuyquangnam.vn/


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập