Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Cang

Chi tiết tin

Năm 2012, toàn Đảng bộ kết nạp 3.046 đảng viên mới đạt và vượt Nghị quyết đề ra

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra về công tác phát triển đảng viên, ban thường vụ các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên của đảng bộ; cấp ủy cơ sở triển khai tổ chức thực hiện, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và thông qua các phong trào thi đua, để lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu với Đảng, các tổ chức cơ sở đảng nhất là xã, phường, thị trấn đã tích cực khảo sát, phân loại đối tượng tạo nguồn để kết nạp đảng viên. Qua đó, năm 2012, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 3.046 đảng viên tăng 12,81% so với Nghị quyết của Tỉnh uỷ đề ra và 4,17%  so với cùng kỳ năm trước (năm 2011: 2.924 đảng viên). Đội ngũ đảng viên mới kết nạp là phụ nữ 1.230 đồng chí, chiếm 30,81%; dân tộc ít người 426 đồng chí, chiếm 13,98%; học sinh – sinh viên 111 đồng chí, chiếm 3,64%; chất lượng đảng viên mới ngày càng được chú trọng, về trình độ học vấn phổ thông có 2.227 đồng chí, chiếm 73,11%; đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao, trong đó, cao đẳng 313 đồng chí, chiếm 10,27%; đại học 814 đồng chí, chiếm 26,72%; thạc sĩ 30 đồng chí, chiếm 0,98%. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên mới như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh,  Huyện ủy Thăng Bình, Điện Bàn, Đông Giang, Duy Xuyên, Nam Giang,... Trong đó có 12 địa phương, đơn vị là Đại Lộc, Điện Bàn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Tam Kỳ, Hiệp Đức, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh có số lượng kết nạp đảng viên cao hơn số lượng đảng viên kết nạp năm 2011.
Có thể nói, công tác kết nạp đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, từ việc tạo nguồn, lựa chọn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục, chuẩn y kết nạp, đến việc công nhận đảng viên chính thức đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Trung ương, lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho người vào Đảng, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên. 
Năm 2013, năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; năm thực hiện nhiều công việc lớn theo yêu cầu mới và nhiều nhiệm vụ mới; tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường, tỉnh ta vần phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức… sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triền đảng viên mới nói riêng. Trước bối cảnh đó, công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với những giải pháp cụ thể, trọng tâm, nhất là phải thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng cần nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung về phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên và kiên quyết đưa ra khoải Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.
Các cấp ủy cần quán triệt để mỗi đảng viên, hiểu và thực hiện nghiêm túc 04 nhiệm vụ của đảng viên theo Quy định của Điều lệ Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần cương lĩnh chính trị của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với CNXH; lấy chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho nhận thức và hành động, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
Đồng thời, các cấp uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những mặt hạn chế. Cấp ủy cơ sở phải giảm sát đảng viên về các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Định kỳ 6 tháng một lần cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc và phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng.

Tác giả: ND-BTC

Nguồn tin: http://tinhuyquangnam.vn/


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ CANG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Cang - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập